หลักสูตร Professional Customer Service

ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และโลกแห่งความเป็นจริงนั้น  มีปัจจัยมากมายหลายด้านที่จะนำพาเรานั้นสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ  ไม่ว่าจะเป็นในด้านทัศนคติ ความคิด พฤติกรรมการแสดงออก  ร่วมจนกระทั้งบุคลิกภาพที่สง่างามนั้น   ซึ่งต้องยอมรับโดยทั่วไปแล้วว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัว  หรือเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเฉพาะสายงานใดสายงานหนึ่ง

 

ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงเป็นหลักสูตรที่รวบรวมความสำคัญในด้านทัศนคติ  พฤติกรรม การให้บริการ  (Service Mind) การสื่อสาร (Communication) และการสร้างสรรค์บุคลิกภาพ (Personality) ให้ตนเองได้อย่างมี ความสุข จากการยอมรับของบุคคลทั่วไป และสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่ง

 

วัตถุประสงค์

1. (Service Mind) – เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน ทราบแนวทางปฏิบัติในการให้บริการอย่างมืออาชีพ

2. (Communication)  – เพื่อเสริมทักษะในการสื่อสารภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งกับลูกค้าภายนอก และลูกค้าภายใน

3. (Personality) – เพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับตนเอง และเสริมสร้างความมั่นใจต่อการให้บริการ

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • Service Mind
  • Communication
  • Personality  Plus
  • Make Over  Workshop

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่เปิดรับและพัฒนายิ่งขึ้น นำมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผู้เข้าอบรมมีทักษะและมีความเข้าใจในด้านการสื่อสาร พร้อมทั้งนำมาใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพที่เสริมสร้างทัศนคติในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

 

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921