หลักสูตร Service Innovation

ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับความต้องการของลูกค้าที่นับวันยิ่งสูงขึ้นเป็นทวีคูณ

การที่องค์กรจะผ่าฟัน พิชิตใจลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนนั้น ก็ย่อมต้องกาวิธีการให้บริการ รูปแบบการให้บริการที่แปลกใหม่ แตกต่าง มามัดใจลูกค้าเอาไว้ให้ได้

หลักสูตร Service Innovation นวัตกรรมบริการจะช่วยปลูกฝังแนวคิดแบบใหม่ พร้อมกรณีศึกษาในระดับสากล ด้วยเครื่องมือที่ช่วยค้นหานวัตกรรมบริการใหม่ๆ สำหรับองค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรู้จักเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบ การให้บริการลูกค้าที่มีนวัตกรรม

2. เพื่อคิดหารูปแบบนวัตกรรมบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าและองค์กรได้

3. เพื่อสามารถนำเอามุมมองความคิดที่เป็นนวัตกรรมไปใช้สู้การนำไปปฏิบัติขององค์กรได้จริง

เนื้อหาหลักสูตร

  • ความเข้าใจมุมมองของลูกค้า

  • นวัตกรรมบริการ ความหมายและแนวคิด

  • วิธีการออกแบบนวัตกรรมบริการ

  • 8 เครื่องมือ ช่วยคิดนวัตกรรมบริการ

  • กรณีศึกษาองค์กรชั้นนำที่สรรสร้างนวัตกรรมบริการในระดับสากล

  • ฯลฯ

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921