หลักสูตร การเจรจาต่อรองให้เหนือชั้นและการรับมือกับปัญหาของลูกค้า – Smart Negotiate & Customer Complaint Handling

ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจสามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ในสภาวะปัจจุบัน ดังนั ้นพนักงานในธุรกิจต้องมีกลยุทธ์และชั ้นเชิง
ในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้การบริการเป็นที่ประทับใจของลูกค้า พนักงานที่มีหน้าที่ในการเจรจาต่อรอง ย่อมต้องเรียนรู้หรือพัฒนาศักยภาพ
ตนเองและวิธีการในการรับมือเมื่อเกิดปัญหาขึ ้น และไม่ว่าจะเป็นการใช้นํ ้าเสียง ท่าทาง การแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะทําให้การ
บริการเป็นไปอย่างราบรื่น เรียบร้อย และประสบผลสําเร็จ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในการเจรจาต่อรอง
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงเทคนิคและวิธีการเปิดการเจรจาและปิดการเจรจาได้อย่างมีชั ้นเชิง
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้วิธีการนําเสนอให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เนื้อหาหลักสูตร

รายละเอียด

 – หลักการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ

 – ขั ้นตอนการเจรจา

 – การเตรียมการ

 – การเข้าสู่การเจรจา

 – การปิดการเจรจา

 – เทคนิคการเจรจาในสถานการณ์ต่างๆ ( Tip & Trick)

 – พฤติกรรมในการเจรจาต่อรอง และการสังเกตุพฤติกรรมของคู่เจรจา

 – การจัดการความขัดแย้งในระหว่างการเจรจาต่อรอง

การเลือกใช้วิธีการและกลยุทธ์ ในการเจจาต่อรอง ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

 –  ขั ้นตอนการรับมือกับลูกค้าที่โกรธ

 – เทคนิคการชดเชยความรู้สึกให้ลูกค้า จากการร้องเรียนให้กลายเป็นความประทับใจ

 –  ความสําคัญของการจัดการข้อร้องเรียน

 – ทําไมต้องมีการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี

 – ผลของการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดีและไม่ดี

 –  เพราะเหตุใดลูกค้าจึงโกรธ (3 W for Customer Complaint ?) (What complaint ? , Why complaint ? Whom complaint?)

 – การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ

 – การป้องกันไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน

 –  การปรับทันศนคติการจัดการเรื่องร้องเรียน

 – เรื่องร้องเรียนไม่มีวันหมด

 – เรื่องร้องเรียนมีประโยชน์

 – เรื่องร้องเรียนช่วยรักษาลูกค้า

 – รับมือกับข้อร้องเรียนอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ

 – การจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นกระบวนการและเป็นมืออาชีพ

 – เทคนิคการประเมินตนเองและผู้อื่น เพื่อให้เข้าใจลูกค้า

รูปแบบการอบรมสัมมนา

  – บรรยาย

 – ฝึกปฏิบัติ

 – กรณีศึกษา

 – Role Play

กลุ่มผ้เข้ารับการอบรมสัมมนา

  – ผู้บริหาร

 – หัวหน้างาน

 – พนักงานที่ให้บริการ

 – ผู้ที่สนใจทั่วไป

ระยะเวลา 

2 วัน เวลา : 09.00 ถึง 16.00