เชิญวิทยากรเข้าไปบันทึก VDO หลักสูตรที่ต้องการ

IMPRESSION ให้บริการสอน/ฝึกอบรม/บรรยาย ในหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานของสถาบัน IMPRESSION และสามารถเตรียมความพร้อมในการยกตัวอย่างทำ Workshop ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะกับองค์กรของท่านได้ โดยวิทยากรจะเข้าไปร่วมถ่ายทำบันทึก VDO ในองค์กรของท่านตามกำหนดการ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการเรียนให้แก่องค์กรท่าน

(หลักสูตรที่จัดอบรมประกอบไปด้วย การบริการลูกค้าให้เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) , การบริหารจัดการองค์กรและภาวะผู้นำ (Management & Leadership) , ทักษะการสื่อสาร/แนะนำเสนองานและสร้างวิทยากร (Communication / Presentation and Train the Trainer) ,  การคิดและสร้างแรงบันดาลใจ (Thinking & Inspiration) , การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) , การฝึกอบรมการขาย (Sale Training) , การสอนงาน (Coaching) , การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับธุรกิจ (Business Etiquette) , การฝึกอบรมแบบต่อเนื่องพร้อมวัดผล (Training Program) , การบริหารการตลาด , การให้คำแนะนำรายบุคคล (Individual Consulting) , การ Coaching รายบุคคล (Individual Coaching) , อื่นๆ ) >> Read More <<

** VDO นี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ขององค์กรท่าน ในการนำไปใช้งานภายในองค์กร ได้ตลอดชีพ **