เหตุผลที่พนักงานไม่ยอมพัฒนาตัวเอง

เรื่องนี้ผู้ดูแลการฝึกอบรมในแต่ละองค์กรอาจจะเจอกับปัญหานี้กัน คือจัดอบรมขึ้นมา ปรากฏว่าคนนั้นติดงาน คนนี้ต้องประชุม อีกคนขออยู่ครึ่งวัน จนมีผลทำให้การเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพ

 

ในฐานะผู้จัดอบรมก็จะเสียกำลังใจและรู้สึกไม่ดีค่อสิ่งที่เกิดขึ้น จากประสบการณ์ที่ผมดูแลการจัดอบรมมากว่า 20 ปี คิดว่าเหตุผลที่พนักงานไม่พัฒนาตัวเอง (ไม่สนใจเข้าอบรม) สามารถแจกแจงได้ดังนี้

 

เหตุผลแรกคือ รูปแบบการจัดอบรมไม่น่าสนใจ เช่น เนื้อหา วิทยากร รูปแบบการเรียนรู้ การนำไปใช้ประโยชน์ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งเลยที่พลาดกัน หมายความว่า การจัดอบรมแต่ละครั้ง ผู้จัดต้องคำนึงถึงผู้เรียนเป็นที่ตั้ง ซึ่งเขาอยากได้เนื้อหา บรรยากาศ รูปแบบการเรียนรู้ที่สนใจและมีกรณีศึกษาที่ทำให้เกิดมุมมองใหม่ มีวิทยากรที่เก่ง สอนสนุกได้เนื้อหาสาระที่นำไปใช้ในการทำงานได้จริง ดังนั้นผู้จัดลองใช้เวลาการคัดเลือกวิทยากรและเนื้อหาซักนิดโดยตั้งเป้าหมายว่า เมื่อมีคนอบรมรุ่นที่ 1 แล้ว เขาจะนำไปบอกต่อกับคนที่ไม่ได้เข้าอบรมว่า น่าเสียดายที่ไม่ได้เข้าอบรม

 

เหตุผลที่สองคือ รูปแบบองค์กรที่มุ่งเน้นในการทำงานมากจนให้ความสำคัญกับการเรียนรู้น้อยเกินไป สิ่งนี้ผมพบกับหลายองค์กร ที่ผู้จัดวางแผนเป็นอย่างดี แต่ผู้เรียนเข้าได้บ้างไม่ได้บ้าง วิธีการแก้ไขคือ ให้ผู้นำองค์กรแสดงบทบาทในการให้ความสำคัญกับเรื่องอบรม สนับสนุนการจัดอบรมก็จะช่วยให้บุคลากรในทุกระดับเห็นความสำคัญด้วยเช่นกัน

 

และอีกเหตุผลก็คือ บรรยากาศในองค์กร หมายถึง บุคลากรในองค์กรต่างคนต่างไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเอง มองว่าทุกวันนี้เราก็ทำงานได้อยู่แล้ว วิธีการแก้ไขก็คือ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร เช่น การจัดกิจกรรมเชิญผู้บริหารมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กระตุ้นให้ชวนคิด และให้แสดงความคิดเห็น หรือ หาบุคคลตัวอย่างมาแชร์ความรู้เคล็ดลับในการทำงาน หรือ จัดให้มีการทดสอบความรู้ ทักษะ ในบรรยากาศสนุกๆ เป็นต้น

 

 

ในการเสริมศักยภาพตนเองให้สูงขึ้น จะถือว่าเรามีความเก่งขึ้น ช่วยองค์กรได้มากขึ้น ฝ่ายจัดอบรมสามารถส่งเสริมพนักงานให้มรพื้นฐานเรื่องนี้ได้ด้วย หลักสูตรที่มีชื่อว่า Growth Mindset กรอบความคิดแบบเติบโต

 

เข้าชมหลักสูตรได้ที่ https://www.impressionconsult.com/i/training/

 

ดร.พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล

ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริการ