แนวทางการใช้งาน

เริ่มต้นการใช้งาน

 

 

 • Web Application จึงสามารถทำงานผ่าน Internet Browser ต่าง ๆ

 • การใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว

 • ทำงานในลักษณะเป็นเครือข่าย   Intranet   Internet

 • URL Address ใน Browser เช่น http://localhost/hrdhelp/

1. กำหนดสมรรถนะขององค์กรและเกณฑ์การประเมินพร้อมพจนานุกรม Competency / Proficiency level / Dictionary 

 

     เมนูนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการกับสมรรถนะขององค์กรได้แก่ Core / Managerial  / Functional  / Job / Competency รวมถึงการกำหนดแนทางการพัฒนาตามสมรรถนะในระดับต่าง ๆ 5 ระดับ ได้แก่ Basic / Doing / Developing / Advanced / Expert โดยเมื่อคลิกที่เมนูใช้งานนีจะปรากฏภาพหน้าจอเพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้

 
 

ในหน้าต่างนี้ มีจุดใช้งานที่สำคัญ ประกอบด้วย

 • การเปลี่ยนการแสดงผลตามประเภทของสมรรถนะ

 • การเพิ่มรายการสมรรถนะใหม่

2. กำหนดแนวทางพัฒนาและหลักสูตรฝึกอบรม  Development plan / Training course

 • เมนูนี้ จะเป็นการเชื่อมโยงหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับผลค่า Competency ที่พนักงานมีอยู่ว่าจะได้รับการพัฒนาในเรื่องใดและหลักสูตรใด

3 การจัดกลุ่มงานและสมรรถนะของกลุ่มงาน

 • การทำงานในเมนูนี้ เป็นการจัดกลุ่มงานในองค์กรให้เป็นกลุ่มก้อน เพื่อกำหนด Job Competency ให้แต่ละกลุ่มงานที่จัดขึ้น แต่ละกลุ่มงานอาจมี Job Competency ที่แตกต่างกันออกไป หรืออาจเหมือนกันในบางสมรรถนะก็เป็นไปได้ การใช้งานที่สำคัญของเมนูนี้ มีดังนี้

 • การจัดกลุ่มงาน

4 การจัดหน่วยงานลงในกลุ่มงาน บรรจุกำลังคน

 • บันทึกผลการประเมินสมรรถนะ

 • การพิมพ์รายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน

 • การป้อนข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร

 

 

 

5 รายงานผลการพัฒนารายบุคคล

 • เมนูสรุปรายงานเพื่อแสดงให้ทราบว่า จากผลการประเมินสมรรถนะที่บันทึกไว้นั้น ได้ส่งผลให้หน่วยงานพัฒนาบุคลากรทราบว่าบุคลากรแต่ละคน ควรจะต้องได้รับการพัฒนาทั้งแบบ    Non-Training Program และ Training Program อย่างไรบ้างเมื่อเข้าเมนูนี้จะปรากฏหน้าต่าง

 

 

6 สรุปหลักสูตร และบุคลากรที่ควรเข้ารับการฝึกอบรม

 • เมนูนี้ ใช้เพื่อสรุปผลให้เห็นว่า จากผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรทั้งหมดนั้น ในแต่ละหลักสูตรที่กำหนดไว้ ควรจะมีบุคลากรเข้ารับการศึกษาจำนวนกี่คน และประกอบด้วยใครบ้าง

7 บริหารจัดการผู้ใช้ระบบงาน

 • เมนูนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิให้เป็นผู้ดูแลระบบสูงสุด สามารถเข้าไปจัดการกับผู้ใช้งานในระบบทั้งหมด ได้แก่การกำหนดรายชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การปรับเปลี่ยนคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้ใช้แต่ละคนว่าจะให้เป็นผู้ใช้งานระดับใด เมื่อเข้ามาที่เมนูนี้จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ

8 การใช้งานเมนู “บริหารจัดการผู้ใช้ระบบงาน

 • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ในการเข้าดูแลระบบ ในแต่ละระดับ จะสามารถเข้าใช้งานตามแต่อำนาจและสิทธิ์ ที่ได้รับการกำหนดไว้

9 จัดการฐานข้อมูลระบบงาน

 • เมนูสำคัญของผู้ดูแลระบบงานสูงสุด ซึ่งผู้อื่นไม่สามารถกระทำได้ เมนูนี้จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถกระทำการใด ๆ กับฐานข้อมูลได้ทุกรูปแบบ จึงต้องอาศัยความรู้และความชำนาญในระดับสูง ที่จะไม่สร้างความเสียหายให้กับระบบงานได้