โครงการที่ปรึกษา หัวข้อ Corporate Culture การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โครงการที่ปรึกษา หัวข้อ
Corporate Culture
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     คือบรรทัดฐานของวัฒนธรรมภายในองค์กร ที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนขององค์กรนั้นๆ ถูกหล่อหลอมด้วยระเบียบทางสังคม ทัศนคติรากฐานขององค์กร ถูกส่งต่อออกมาเพื่อให้เป็นพฤติกรรมพื้นฐานของวัฒนธรรม โดยจะมีการกำหนดให้มีความสอดคล้องด้วยหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม (Core Value) / วิสัยทัศน์ (Vision) / พันธกิจ (Mission) / และกลยุทธ์องค์กร (Strategy) 

   ทั้งนี้ วัฒนธรรมองค์กรจะมีความแข็งแกร่งด้วยบุคลากรที่เต็มไปด้วยแรงขับเคลื่อนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนั้น ต้องอาศัยทั้งแรงกาย แรงใจ ที่ต้องได้รับการส่งเสริมจากทุกภาคส่วน 
จึงจะสามารถนำพาองค์กรให้เติบโตไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดการกำหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรมีพื้นฐานของวัฒนธรรมนั้นจึงมีความสำคัญ โดยจะมีวิธีการ ที่สามารถสื่อสาร หรือสร้างการรับรู้ เข้าใจและยอมรับผ่านกิจกรรมที่มีการออกแบบเฉพาะให้เหมาะสมกับองค์กร เชื่อมโยงให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรจากองค์ประกอบหลายภาคส่วนที่มีทฤษฎีองค์ความรู้ฯลฯ

โดยทฤษฎี และส่วนประกอบหลักอื่นๆของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะมีอยู่ด้วยกัน ดังนี้
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อออกแบบวัฒนธรรม / ค่านิยมองค์กรใหม่ที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร
  2. เพื่อออกแบบแนวทางการนำวัฒนธรรม / ค่านิยมองค์กรรูปแบบใหม่ไปสู่การปฏิบัติ
  3. เพื่อให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม / ค่านิยมองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม
  4. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
   และกลยุทธ์ขององค์กรอย่างถูกต้องตามแนวทางที่วางแผนไว้อย่างเหมาะสม
    ที่ปรึกษาจะช่วยวางแผนจัดการและดำเนินโครงการให้เหมาะสมและรวดเร็วโดยที่เมื่อจบโครงการทีมงานในองค์กรสามารถดำเนินการต่อได้ด้วยตนเองสิ่งที่ IMPRESSION ส่งมอบงานมิใช่เป็นเพียงแค่เอกสารแต่เป็นการส่งมอบงานที่เป็นCulture ขององค์กร 
ที่ตัวพนักงานในทุกระดับชั้น

สถาบัน IMRESSION

คำนึงถึงประเด็นที่องค์กรได้พบปัญหาเหล่านี้จึงได้มีการออกแบบกระบวนการและขั้นตอนแบบครบถ้วนการจัดอบรมอย่างมีประสิทธิภาพสูงในการสร้างกระบวนการ ให้คำ ปรึกษา / วางแผน / ฝึกอบรม / ติดตามประเมินผลตลอดจนนำผลประเมินมาจัดทำรายงานเพื่อสรุปกระบวนการและผลลัพธ์ที่ได้ทั้งหมดจากการจัดทำและคัดสรรมาเป็นอย่างดีโดยประเมินแล้วว่า การสร้างกระบวนการจำเป็นต้องมีทั้ง 7 ขั้นตอนเพื่อให้ครบองค์ประกอบการดำเนินงานที่จะทำ ให้การจัดการอบรมจะไม่จบแค่การเรียนรู้ในห้องอบรม

Process กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การกำหนดกระบวนการเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญในการกำหนดทิศทางเพื่อวางแนวทางในการดำเนินงานในภาพรวมทั้งหมดของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

หลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการดำ เนินงาน

1.  J.P Kotter-Harvard Business School เพื่อใช้ในการ Change Culture องค์กร

2. Four Factor-Shape Managerial Behavior เพื่อใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมสำ หรับผู้นำ ทุกระดับชั้น

3. One Common Pattern in the Emergence of Corporate เพื่อใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมสำหรับผู้นำ 
ทุกระดับชั้น

4. Corporate Culture Architecture เพื่อใช้ในการสร้าง Corporate Culture Model

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำ เนินงานนั้น จะถูกออกแบบด้วย 3 หมวดใหญ่ๆ เพื่อแบ่งให้การดำเนินงานมีภาพการทำงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยจะออกแบบเพื่อให้ครบองค์ประกอบอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การออกแบบ วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตลอดไปจนการจัดอบรมและการติดตามผล ดังนี้

การออกแบบ Design

เป็นการออกแบบ Corporate Culture ที่เหมาะสมกับองค์กรให้มีศักยภาพที่พร้อมต่อการแข่งขันในธุรกิจสะท้อนถึงจุดแข็งขององค์กรและเหมาะสมกับบริบทในอุตสาหกรรมโดยที่ปรึกษาจะทำงานวิจัยระดับสากลประกอบในการออกแบบด้วย

การดำ เนินการ Deploy

เป็นการดำ เนินงานตาม Corporate Culture Model ที่ได้ออกแบบไว้องค์กรจะเป็นแผนการดำเนินการที่ชัดเจนและเหมาะสมกับสภาวะการทำ งานจริง

การพัฒนา Development

ที่ปรึกษาช่วยวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาตาม Corporate Culture Model ด้วยรูปแบบของการฝึกอบรมเรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Coaching การดำเนินโครงการและอื่นๆ เพื่อให้เกิด Culture Change ได้จริง

แผนการดำเนินงานวัฒนธรรมองค์การในระยะยาว

การวางแผนเพื่อการดำเนินงานในระยะยาว เพื่อจะทำ ให้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่องจะถูกออกแบ่งออกเป็น 3 Phase โดยจะมีเครื่องมือในการช่วยออกแบบกิจกรรมที่ถูกส่งต่อเพื่อปรับพฤติกรรมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างเข้มแข็งทั้งองค์กร ตามภาพด้านล่าง

สิ่งที่องค์กรจะได้รับ (Deliverable)

ผลลัพธ์สุดท้ายหลังจากได้ดำเนินงานจากการวางแผนและนำ ไป Implementแล้ว องค์กรจะได้รับประโยชน์จากการสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนเพื่อให้องค์กรและบุคลากรได้มีแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันอย่างมีรูปแบบวัฒนธรรมที่ดีและถูกส่งต่อได้อย่างถูกต้อง โดยสิ่งที่องค์กรจะได้รับมีดังนี้

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในองค์กร

 1. รูปแบบการทำงานเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
 2. มีทีมงานที่แข็งแกร่งในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์อย่างต่อเนื่องเมื่อจบโครงการของที่ปรึกษาแล้ว
 3. องค์กรมีกลไกในการขับเคลื่อนเสริมสร้างต่อยอดวัฒนธรรมองค์กรได้ถูกต้องและเหมาะสม
 4. บรรยากาศในการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นเป็นเชิงบวก สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
 5. บุคลากรภายในองค์กรมีกำลังใจมีพลังในการเสริมสร้างพัฒนา