เรียนแบบ Live กับ วิทยากร

IMPRESSION ให้บริการจัดอบรมแบบ Live พร้อมแจกเอกสารประกอบการสอน แบบออนไลน์ กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เป็นกันเอง เพื่อสามารถนำเอาผลลัพธ์ไปใช้งานได้จริง 

(หลักสูตรที่จัดอบรมประกอบไปด้วย การบริการลูกค้าให้เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) , การบริหารจัดการองค์กรและภาวะผู้นำ (Management & Leadership) , ทักษะการสื่อสาร/แนะนำเสนองานและสร้างวิทยากร (Communication / Presentation and Train the Trainer) ,  การคิดและสร้างแรงบันดาลใจ (Thinking & Inspiration) , การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) , การฝึกอบรมการขาย (Sale Training) , การสอนงาน (Coaching) , การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับธุรกิจ (Business Etiquette) , การฝึกอบรมแบบต่อเนื่องพร้อมวัดผล (Training Program) , การบริหารการตลาด , การให้คำแนะนำรายบุคคล (Individual Consulting) , การ Coaching รายบุคคล (Individual Coaching) , อื่นๆ ) >> Read More <<

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบไปด้วย >> Read More <<