หลักสูตร Module 1 เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ – Customer Service Excellence

การบริการที่เป็นเลิศ เป็นกลยุทธ์ขององค์กรในการทำให้องค์กรมีการเติบโตที่ยั่งยืน เพราะการบริการที่เป็นเลิศจะนำมาซึ่งยอดขายและลูกค้า ทำให้สามารถรักษาลูกค้าเก่า และเพิ่มลูกค้าใหม่ได้

องค์กรที่พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศจะเริ่มต้นจากผู้บริหาร ผู้จัดการ ที่มีมุมมองแบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และสามารถบริหารระบบการดูแลลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึง การวางโครงสร้างการบริหารการบริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ มีกลยุทธ์การบริการและการดำเนินการในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร

วัตถุประสงค์

 
1. เพื่อเป็นการเรียนรู้ แนวทางของการสร้างระบบการให้บริการ ในองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ
2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เห็นตัวอย่าง  แนวคิด และวิธีการ ขององค์กรที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการ
3. เพื่อให้นำแนวคิด และวิธีการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศไปปรับใช้ในองค์กร
 
 

เนื้อหาหลักสูตร

  •  แนวคิดด้านการบริการ (Service Concept)
  •  การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เพื่อก้าวสู่การแข่งขันในยุคปัจจุบัน
  •  ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อสร้างการบริการให้เป็นเลิศ
  •  แผนระยะยาว ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน
  •  Customer Centric
  •  Service Quality Attribute
  •  SEA Model การสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ
  •  ฯลฯ