หลักสูตร Module 2 บริการด้วยใจ – Service Mind

 

เป็นหลักสูตรเพื่อการสร้างทัศนคติของทำงานด้านบริการให้เข้าใจในความหมายของคำว่า “Customer” หรือ “ลูกค้า” ซึ่งองค์กรมีทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก แต่การที่จะให้บริการลูกค้าภายนอกได้เป็นอย่างดีนั้น จิตสำนึกของการให้บริการด้วยใจ ต้องเริ่มมาจากการให้บริการลูกค้าภายในองค์กรก่อน แล้วส่งต่อไปถึงยังลูกค้าภายนอก

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างจิตสำนึกการทำงานให้ผูกพันกับองค์กร และมีทัศนคติในเชิงบวกกับการให้บริการ
ทราบแนวทางปฏิบัติในการให้บริการอย่างมืออาชีพ

เนื้อหาหลักสูตร

  • ความหมายของคำว่าบริการ
  • ลูกค้า คือใคร
  • Customer Centric
  • ความต้องการของลูกค้า กับความคาดหวังของลูกค้า
  • Workshop การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
  • ความแตกต่างระหว่างการสร้างความพอใจ กับ ความประทับใจ
  • วงจรการให้บริการ
    ฯลฯ