หลักสูตร Module 4 การนำเสนองานลูกค้าอย่างมืออาชีพ Communication and Presentation Excellence

เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึง การสื่อสาร รับสาร กับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการนำเสนอสินค้า บริการ แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร
 
 
 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ในการนำเสนอต่อหน้าผู้อื่น การแสดงออก อย่างมืออาชีพ
 2. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับบุคลากร และองค์กร เมื่อต้องนำเสนอ ในนามตัวแทนของบริษัท
 3. เพื่อเข้าใจหลักการและเทคนิคในการเรียบเรียงความคิดในการนำเสนอที่มีประสิทธิผล
 4. เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

 • หลักการนำเสนอ
 • เทคนิคการสื่อสารและการนำเสนอ (แบบทางเดียว/แบบสองทาง)
 • ปัจจัยในการสร้างความสำเร็จ
 • บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 • แนวคิดเรื่องบุคลิกภาพ
 • บุคลิกภาพภายนอก/ภายใน
 • ปัจจัยสำคัญในการบริหารตนเอง
 • ภาษา  ท่าทาง  และวิธีการสื่อสาร ที่เหมาะสมกับผู้ฟัง
 • ฯลฯ