หลักสูตร Module 6 การรับมือกับปัญหาของลูกค้า – Customer Complaint Handling and Service Recovery

 
เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึง เทคนิควิธีการรับมือกับข้อร้องเรียน และการแก้สถานการณ์ให้ลูกค้าที่โกรธ กลับมารู้สึกดี ทั้งตัวพนักงานและองค์กร ด้วยการพัฒนาทักษะ และฝึกปฏิบัติในการรับมือกับปัญหา ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากความผิดพลาดขององค์กร หรือจากลูกค้าเอง
 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการเรียนรู้การรับมือกับลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ
 2. เพื่อให้เกิดมาตรฐานของการรับมือกับคำร้องเรียน หรือ ปัญหาของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกพอใจได้อย่างรวดเร็ว
 3. เพื่อเป็นการสร้างทักษะในการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เกิดแก่พนักงานทุกระดับ
 4. เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการข้อร้องเรียนที่ดี
 5. เพื่อให้รู้แนวทางในการนำเรื่องร้องเรียน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
 6. เพื่อปรับทัศนคติในการจัดการเรื่องร้องเรียน

เนื้อหาหลักสูตร

 • ขั้นตอนการรับมือกับลูกค้าที่โกรธ
 • เทคนิคการชดเชยความรู้สึกให้ลูกค้า จากการร้องเรียนให้กลายเป็นความประทับใจ
 • ความสำคัญของการจัดการข้อร้องเรียน
 • ทำไมต้องมีการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี
 • ผลของการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดีและไม่ดี
 • เพราะเหตุใดลูกค้าจึงโกรธ [3W for Customer Complaint ? (What Complaint?, Why Complaint?, Whom Complaint?)]
 • การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
 • ฯลฯ