Service Mind ยังสำคัญกับในยุคปัจจุบัน

ในการทำงานอย่างมืออาชีพ แน่นอนว่ามันคือสิ่งที่บุคลากรทุกคนต้องการที่จะเป็น อีกทั้งผู้บริหารทุกท่านก็อยากจะให้ทีมงานของตนเองเป็น การจะปลูกฝังผู้ทำงานให้มีการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นคนทำงานมืออาชีพนั้นมีพื้นฐานที่สำคัญก็คือ

ทัศนคติที่มีต่อการทำงาน หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้ ฝึกฝนในการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ ด้วยการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการทำงานต่อการบริการลูกค้า

ถึงแม้ในยุคปัจจุบัน พฤติกรรมของลูกค้าจะอยู่ในออนไลน์มากขึ้น เมื่อโลกเปลี่ยนไป 5G / Blockchain /Internet of things / Chatbot / Cloud / Drone/ AI เข้ามารูปแบบการให้บริการลูกค้าก็เปลี่ยนไปงาน Call Center ถูกย้ายให้ระบบ IT ดูแลแทนแต่งาน Call Center มิได้หมดไป

หากแต่จะเป็นงาน Online Customer Service นั้นจะมาแทนที่ผู้ให้บริการจะเปลี่ยนจากการตอบทางโทรศัพทมาเป็นการพิมพ์ตอบแทนลูกค้า หลักสูตร Online Customer นี้จะช่วยเติมเต็มแนวคิดหลักการเทคนิคและทักษะ เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้าสู่โหมดออนไลน์

ชมหลักสูตร : https://imp-online.com/course/10


ดร.พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริการ