หมวด 3 : ทักษะการสื่อสาร/แนะนำเสนองานและสร้างวิทยากร