หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ – Leadership skill

หลักสูตร
Smart Leadership
การพัฒนาภาวะผู้นำ

         ภาวะผู้นำ คือ ปัจจัยหนึ่งในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จ เนื่องจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการอธิบาย ชักจูง ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงาน ขณะเดียวกันก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้นำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทฤษฎี หลักการ วิธีการ

เทคนิคการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน และองค์กรให้เจริก้าวหน้า ผลักดันให้หน่วยงานเป็นที่ยอมรับนับถือ สร้างความศรัทรา มีกาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีต่อสังคม ซึ่งก็คือ ความสำเร็จขององค์กรนั้นเอง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างผู้นำทางด้านหลักการบริหารงาน การเป็นผู้นำ การปกครอง และการบังคับบัญชา
 2. เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำในยุคการเปลี่ยนแปลง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา มีทักษะความเป็นผู้นำ ที่มีพฤติกรรมอย่างมืออาชีพ
 4. ได้ทราบหลักการ แนวทางการนำไปปฏิบัติ การประยุกตใช้ในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Course References

     2008 Eileen M. Sullivan-marx and Deanna Gray-Miceli : Leadership and Management Skills for Long-Term Care, Springer Publishing Company 

     2009 William L Evans : Management Skills & Leadership Development Course: How to be a Great Manager & Strong Leader in 10 Lessons (Volume 1), CreateSpace

รายละเอียดหลักสูตร

เวลาเนื้อหา
09.00 – 10.30 น.
– ความหมาย ความสำคัญ และภารกิจของผู้นำ,ผู้นำคืออะไร (What’s leadership)
– ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะของภาวะความเป็นผู้นำ
– ประเภทของผู้นำ ,ผู้นำ กับ ผู้ตาม (Leader & Follower)
– ผู้นำยุคใหม่และผู้นำยุคเก่า
10.30 – 10.45 น. : Break
10.45 – 12.00 น.
– บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้นำ
– การพัฒนาทักษะภาว:ผู้นำที่สำคัญ ,การจูงใจ และการสร้างขวัญ กำลังใจ
– กฎของการทำงานเป็นทีม
– คุณลักษณะที่ดีของผู้นำ(ความคิด / คำพูด / พฤติกรรม)
12.00 – 13.00 น. : LunchLunch
13.00 – 14.30 น.– ผู้นำในสถานการณ์ต่าง ๆ
– เทคนิคการสร้างทีมของผู้นำ
– ทักษะสำคัญที่ผู้นำต้องมี
14.30 – 14.45 น. :Break
14.45 น. – 16.00 น.– คุณสมบัติของผู้นำ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำพาความสำเร็จสู่องค์กร
(Leadership Characteristics)
– กรณีศึกษา : ผู้นำที่มีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่าง
– Workshop : การออกแบบพฤติกรรมที่ดีในบุคลิกที่เหมาะสมกับตนเอง
– การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆของผู้นำ

เหมาะกับใคร

 1. ผู้จัดการ
 2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
 3. Supervisor / Team Leader
 4. หัวหน้างาน

รูปแบบการอบรมสัมมนา

 1. บรรยาย
 2. Workshop
 3. Case Study ผู้นำในระดับสากลและประเทศ
 4. ชม VDO

ระยะเวลาของหลักสูตร

1 วัน

องค์กรที่เคยได้รับบริการที่ปรึกษา
ในการสร้างมาตรฐานบริการ