วางระบบ E – learning Platform ในองค์กร

IMPRESSION ให้บริการ ออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร พร้อมนำเอาระบบ E – learning Platform ไปวางใน interner  intranet หรือการเปิด Website ใหม่ในองค์กรของท่าน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่าน Notebook/PC/iPhone/iPad/Smart Phone ในทุกระบบได้

line