หลักสูตรออนไลน์ การเขียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร – Sketchnote for Effective Meeting

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 : บทนำ

1 ภาพร่วมการอบรม

2 Overview

3 3 ขั้นตอนประชุมให้ได้ประสิทธิผล

4 วธีการเรยนให้Eff.
บทที่ 2 : ทำไมการเขยนจงสำคัญต่อการประชุม และสื่อสาร ?

5 ของการรู้วธีประชุมให้ได้ผลลัพธ์

6 ความเข้าใจ และความเชื่อผด ๆเกี่ยวกับบทบาทในห้องประชุม
บทที่ 3 : เพมประสิทธิภาพการสื่อสารให้ได้สาระ แม้เวลาน้อย!!

7 4 กฎพ้นฐานสร้างการประชุมให้มีประสิทธิผล
บทที่ 4 : เทคนิคบรหารการประชุมให้มีประสิทธิภาพ

8 เทคนิคตั้งเป้าความคิดด้วย End in Mind

9 เทคนิคการคิดวางแผน เพื่อเป่าหมายที่ชัดเจน

10 เทคนิคบรหารเวลาให้คุ้มค่า

11 เทคนิคการฟง เพื่อจับประเด็น เคลียร์ความคิด

12 เทคนิคการถาม เพื่อลดความเข้าใจผด

13 เทคนิคการเขยนให้เห็นภาพ และการสร้างแม่แบบคุมประเด็น

14กระบวนการทบทวนหลังประชุม
บทที่ 5 : บทสรุป

15 สรุป และการนำไปใช้งาน