หลักสูตรออนไลน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน – English for work

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 คำศัพท์พื้นฐานในการทำงานภาษาอังกฤษ (Essential Job Vocabulary)

บทที่ 2 การแนะนำงานที่ทำเป็นภาษาอังกฤษ (Self-Introduction)
บทที่ 3 มารยาทพื้นฐานในการสนทนาภาษาอังกฤษ (Do & Don’t)
บทที่ 4 การขอความช่วยเหลือในที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (Asking for Help)
บทที่ 5 การกล่าวเริ่มต้นและกล่าวจบบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Beginning and Ending conversation)
บทที่ 6 การตอบรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษในที่ทำงาน (Answering the Phone atWork)
บทที่ 7 การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ (English for Presentations)
บทที่ 8 การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ (English for Presentations) (ต่อ)
บทที่ 9 ภาษาอังกฤษกับการคุยเรื่องทั่วไปกับหัวหน้างานชาวต่างชาติ (Talking to Your Boss in English)