หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้นำ – People Management

เนื้อหาเวลา
EP0 บทนำ
EP1 เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้นำ
EP2 แนวคิดการบริหารคน ที่ควรรู้จักให้ถ่องแท้
EP3 เข้าใจชีวิต เข้าใจความสุข เพื่อบริหารคนอย่างมีความสุข
EP4 บริหารคน เรื่องของใคร
EP5 บทสรุป