หลักสูตรออนไลน์ เพิ่มพลังใจ ปลุกไฟ ในการทํางาน – Energize Your Mind For High Productivity

เนื้อหาเวลา
Section 1 :
ทําไมต้องเพิ่มพลังใจ ปลุกไฟในการทํางาน

1. พลังงานสําคัญกับเราอย่างไร
2. ปัจจัยที่ทําให้เกิดภาวะหมดไฟ
3. สาเหตุที่ทําให้เราหมดไฟ
4. หากภาวะหมดไฟไม่ได้รับการจัดการจะส่งผลอะไรบ้าง
Section 2 :
วิธีการเพิ่มพลังใจ ปลุกไฟในการทํางาน

5. กระบวนการชาร์ตพลังชีวิต
6. เทคนิคในการสร้างพลังดี ๆ ในตนเองและทีมงาน
7. ชาร์ตพลังทางความคิด
8. ชาร์ตพลังทางคําพูด
9. ชาร์ตพลังผ่านการลงมือทํา