หลักสูตร การจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กร – Knowledge Management in Practice

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ของบุคลากรทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้บรรลุเป้าหมาย  องค์กรไหนที่มีระบบการจัดการความรู้ที่ดีจะช่วยทำ ให้พนักงานสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานได้ง่าย นอกจากนั้นยังช่วยให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านช่องทางต่างๆ  เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนางานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรนี้ ออกแบบมาเพื่อให้ผู้มีเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการจัดการความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ขององค์กรได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดและหลักการของการจัดการความรู้ที่ถูกต้อง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในองค์กร

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและลักษณะทางธุรกิจ

เนื้อหาหลักสูตร

– เรียนรู้แนวคิดของการจัดการความรู้

– ทำไมต้อง “จัดการความรู้”

– การจัดการความรู้คืออะไร?

– รูปแบบวิธีการ และกระบวนการในการจัดการความรู้

– การจัดการความรู้ จากทฤษฎี สู่ การปฏิบัติ

– ปัญหาและอุปสรรคที่องค์กรมักเจอในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้

– ฝึกปฏิบัติ : การประเมินความพร้อมขององค์กรในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้

– ฝึกปฏิบัติ : การกำหนดและสกัดองค์ความรู้สำคัญขององค์กร

– ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด คลิก Knowledge-Management-in-Practice

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921