หลักสูตร การบริหารความเปลี่ยนแปลง – Change Management

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลง

2. เพื่อเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง

3. เพื่อสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

4. เพื่อสามารถมีทักษะในการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นได้

เนื้อหาหลักสูตร

 •  ความหมายของการจัดการ การเปลี่ยนแปลง
 •  ข้อเท็จจริงของการเปลี่ยนแปลง
 •  การเปลี่ยนแปลงขององค์กร
 •  ตัวขับเคลื่อนที่สำคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Drivers)
 •  ปัจจัยที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
 •  ประเภทของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 4 แบบ
 •  ระดับการตอบสนองของคนต่อการเปลี่ยนแปลง
 •  บทบาทของการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ
 •  แนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 •  รูปแบบการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงกับคน 4 ประเภท
 •  การพัฒนาตนเองสู่การเปลี่ยนแปลง
 •  ผู้นำการเปลี่ยนแปลง / คุณลักษณะของผู้นำ
 •  สาเหตุ และ เทคนิคการลดแรงต้าน
 •  กระบวนการเปลี่ยนแปลงต่อบุคคลอื่น
 •  วิธีการ / กระบวนการจัดการ การเปลี่ยนแปลง
 •  Workshop: การระดมสมอง และวางแผนการบริหารเปลี่ยนแปลง
 •  กรณีศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921