หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นํา และทักษะหัวหน้างาน – LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILLS

       การพัฒนาความรู้ ทักษะสำหรับหัวหน้างาน มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดพนักงานระดับปฏิบัติการมากที่สุด การสร้างความตระหนักถึงบทบาทของตนที่เปลี่ยนไป  จากผู้ปฏิบัติงานประสิทธิผลสูงไปสู่การเป็นผู้นำทีมงาน  ที่วิธีบริหารงานนั้นจะส่งผลต่อบรรยากาศการทำงาน และผลการปฏิบัติงานของทีมงาน ตลอดจนสามารถรักษาพนักงานที่ดีไว้กับองค์กรนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

 

        หลักสูตรนี้ มุ่งพัฒนาหัวหน้างาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในฐานะหัวหน้างาน แสดงพฤติกรรมหัวหน้างานที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจจากสมาชิกในทีมงาน เข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ในมิติของแรงจูงใจและความสามารถ เพื่อสามารถกำหนดวิธีพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และฝึกทักษะอย่างเหมาะสมกับทีมงานแต่ละบุคคล  ภายใต้บรรยากาศในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

ผลที่จะได้รับ 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถ

 • ตระหนักถึงความสำคัญและทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในฐานะหัวหน้างาน

 • เข้าใจ และสามารถแสดงพฤติกรรมของหัวหน้างานต้นแบบ

 • เข้าใจความแตกต่างของบุคคล สู่การกำหนดวิธีพัฒนาและสอนงานที่มีประสิทธิผล

 • บทบาทที่เปลี่ยนไปในฐานะหัวหน้างาน

 • ประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

 • คุณลักษณะหัวหน้างานที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจจากสมาชิกทีมงาน

 • แนวคิด 7 อุปนิสัยของคนทำงานที่มีประสิทธิผล

 1. ต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นทำก่อน(Be Proactive)

 2. เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ(Begin with the End in Mind)

 3. ทำตามลำดับความสำคัญ(Put First Things First.)

 4. คิดแบบ ชนะ/ชนะ(Think Win-Win)

 5. เข้าใจคนอื่นก่อนจะให้คนอื่นเข้าใจเรา(Seek First to Understand, Then to be Understood.

 6. ประสานพลังสร้างสิ่งใหม่(Synergize)

 7. ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ(Sharpen the saw)

 • Workshop : ปรับกระบวนการคิดสู่การทำงานของเรา

 • การทำงานเชิงรุกเพื่อความสำเร็จ

  • การคิดเชิงบวก

  • การคิดเชิงรุก

  • เข้าใจความแตกต่าง สู่การยอมรับความแตกต่าง

 • การกำหนดวิธีบริหาร และพัฒนาบุคลากรที่ตรงจุด

 • Workshop :สรุปการเรียนรู้สู่ความเป็นผู้นำ

 •  

  เนื้อหาหลักสูตร

บทบาทที่เปลี่ยนไปในฐานะหัวหน้างาน
• ประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
• คุณลักษณะหัวหน้างานที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจจากสมาชิกทีมงาน
• การทำงานเชิงรุกเพื่อความสาเร็จ
   o การคิดเชิงบวก
   o การคิดเชิงรุก
   o เข้าใจความแตกต่าง สู่การยอมรับความแตกต่าง
• การกำหนดวิธีบริหาร และพัฒนาบุคลากรที่ตรงจุด

รูปแบบการอบรมสัมมนา

กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา

 • การบรรยาย (Mini-Lecture 40%)

 • ระดมสมอง

 •  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 • กิจกรรมเรียนรู้จากประสบการณ์

 • สื่อ และกรณีศึกษา

 • หัวหน้างาน

 • ผู้จัดการ

ระยะเวลา

1 วัน          เวลา :  09.00 น. – 16.00 น.