หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ – Effective Management Communication

การพัฒนาความรู้ ทักษะในการสื่อสารเพื่อการจัดการ สำหรับผู้จัดการ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร เนื่องด้วยวิธีการสื่อสารในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลอย่างยิ่งต่อบรรยากาศการทำงาน ผลการปฏิบัติงานของทีมงาน ความผูกพันของทีมงานต่อองค์กร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการสร้างความผูกพันกับบุคลากร เพื่อรักษาพนักงานที่ดีไว้กับองค์กร นอกจากนั้นหลักการเหล่านี้ ยังสามารถใช้ได้ผลเป็นอย่างดีในการสื่อสารเพื่อตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าภายนอกได้อีกด้วย

หลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างาน เข้าใจทุกองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการทำงาน ผ่านศิลปะในการสื่อสาร ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถใช้แนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ในการโน้มน้าว จูงใจ ขจัดอคติ ป้องกันความขัดแย้ง สร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานระหว่างกัน ด้วยการประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนการสื่อสารในการให้บริการกับลูกค้า ผ่านรูปแบบการสื่อสารของตนเองที่ต่างไปจากเดิม

ผลที่จะได้รับ

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถ

1. เข้าใจถึงผลกระทบของการสื่อสารที่ผิดพลาด ต่อความสำเร็จของงาน และความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
2. เข้าใจองค์ประกอบของอุปสรรคการสื่อสารที่เป็นข้อจำกัดสู่การเป็นผู้นำต้นแบบ
3. เข้าใจองค์ประกอบในการสื่อสารทั้งหมด เพื่อลดอุปสรรคในการสื่อสาร และใช้ปัจจัยเสริมที่ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่สัมพันธภาพที่ยั่งยืน
4. เห็นความจำเป็นและประโยชน์ของการปรับรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับคู่สนทนาและสถานการณ์

เนื้อหาหลักสูตร

• บทบาทผู้นำนักสื่อสารในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

• องค์ประกอบของการสื่อสาร

– ผลกระทบจากการสื่อความที่ผิดพลาดหรือบกพร่อง

– อุปสรรคในการสื่อสาร เช่น ประสบการณ์ อคติ ฯลฯ

– หัวใจแห่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

– สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน

• ความแตกต่างทางจิตวิทยา ที่ส่งผลต่อรูปแบบการสื่อสาร และการเลือกรับฟัง

• การสื่อสารในกรณีต่างๆ เช่น การมอบหมายงาน การติดตามงาน การขออนุมัติ การให้ข้อมูลย้อนกลับ การโน้มน้าวจูงใจ

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด คลิก  Effective Management Communication

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921