หลักสูตร การสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ภาพสู่ความสำเร็จ – Communication Technique

ความสามารถประการหนึ่ง ซึ่งผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำงานและชีวิตส่วนตัวมีนั้น คือ ความสามารถในการสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด ถ่ายทอดแนวคิด และมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผู้อื่น โดยยังคงรักษา “สัมพันธภาพ” (Relationship) ต่อคู่สนทนา ซึ่งคือหัวใจของความสุขและความสำเร็จในการดำเนินชีวิต และการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัฒนธรรมและสังคมไทย เมื่อเรามีสัมพันธภาพที่ดี มีความไว้วางใจกันและกัน จะช่วยย่นระยะเวลาในการทำความเข้าใจในแต่ละเรื่องที่ต้องทำงานร่วมกัน ตลอดจนลดอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างกันไปได้อย่างมาก

หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้ผ่านการอบรมเข้าใจทุกองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการสร้างสัมพันธภาพ และศิลปะในการสื่อสาร ใช้แนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ในการโน้มน้าว จูงใจ ขจัดความขัดแย้งและสร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานระหว่างกัน ด้วยการประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถ

  • เข้าใจถึงผลกระทบของการสื่อสารที่ผิดพลาด ต่อความสำเร็จของงาน และความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
  • เข้าใจองค์ประกอบของอุปสรรคการสื่อสารที่เป็นต้นเหตุของสัมพันธภาพที่ล้มเหลว
  • เข้าใจองค์ประกอบในการสื่อสารทั้งหมด เพื่อลดอุปสรรคในการสื่อสาร และใช้ปัจจัยเสริมที่ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่สัมพันธภาพที่ยั่งยืน

 

นื้อหาหลักสูตร

หัวข้อสร้างเสริมทัศนคติและทักษะผ่านประสบการณ์สนุกสนานเป็นกันเอง ในห้องสัมมนา

  • ผลกระทบจากการสื่อความที่ผิดพลาดหรือบกพร่อง
  • องค์ประกอบของการสื่อสาร

– พลังของท่าทาง และน้ำเสียง

– การใช้คำพูดที่เหมาะสม –  น้ำคำ น้ำกรด น้ำมนต์

– i Message – u Message

  • เปลี่ยนอุปสรรคเป็นปัจจัยเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • หน้าต่าง 4 บาน เพื่อวิเคราะห์ และวางแผนการสื่อสาร
  • การสื่อสารให้ตรงกับเจตนา และวัตถุประสงค์
  • ฝึกปฏิบัติ การสื่อสารในกรณีต่าง ๆ เช่น เชิญประชุม การขอความช่วยเหลือ การขอให้ปฏิบัติตามแนวทาง/ข้อกำหนด / ระเบียบ ฯลฯ