หลักสูตร คุณภาพบริการ สำหรับธุรกิจโรงพยาบาล – Service Quality in Hospital Business

หลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับมุมมองความคิดทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากร

ให้มีคุณภาพในการบริการลูกค้าพร้อมการทำงานอย่างมีความสุขในตนเอง และเพื่อนร่วมงาน

เนื้อหาหลักสูตร

– กิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อละลายพฤติกรรมและสร้างการรู้จักซึ่งกันและกัน

– มุมมองงานของเรากับเพื่อนร่วมงานที่จะส่งมอบแก่ลูกค้า

– แนวโน้มการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลในปัจจุบัน

– ความสำคัญของคุณภาพบริการที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง

– Workshop: การออกแบบกระบวนการให้บริการลูกค้า

– 5 หลักการเป็นผู้ให้บริการที่ดีในโรงพยาบาล (HEART Model)

– บุคลิกภาพ / น้ำเสียง / สีหน้า / พฤติกรรม ของผู้ให้บริการที่เป็นมืออาชีพ

– เทคนิคการรับมือเมื่อลูกค้าโกรธ

– วิธีการตอบลูกค้า / สนทนาลูกค้า เพื่อให้ได้ใจและรู้สึกดี

– Workshop: การส่งมอบที่ดีกว่าเดิม

– การฝึกปฏิบัติด้วยสถานการณ์จำลอง (Simulation & Role Play)

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรภายในโรงพยาบาล (รุ่นละ 50 คน)

หมายเหตุ : มีการถ่าย VDO และภาพนิ่ง ของเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921