หลักสูตร ทักษะการบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่น – Essential Interpersonal Skills

 

Communication and trust are two ingredients

for a successful relationship

หลักการและเหตุผล

การสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กรคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร สัมพันธภาพเป็นทักษะที่กอปรด้วยศาสตร์และศิลป์ สัมพันธภาพระหว่างบุคคลจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างทั้งจากตัวบุคคล อารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ สัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรคือ “สะพาน” สู่ความสำเร็จขององค์กร

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจความต่างของบุคคลว่าคนเรามีพื้นฐานความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ ไม่เหมือนกัน

2. เรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ผู้อื่น ด้วยการวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นด้วยเครื่องมือ DISC

3. สามารถใช้ความต่างของบุคคลได้อย่างมีประโยชน์

4. สามารถบริหารความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและตนเอง

เนื้อหาหลักสูตร

1. ความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานในองค์กร

2. องค์ประกอบของมนุษย์สัมพันธ์และวิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

3. พลังความคิดเชิงบวก (The Power of Positive Thinking) พลังการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

4. การวิเคราะห์ตนเองเพื่อการเข้าใจผู้อื่น

5. การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์

6. การสื่อสารโดยภาษาพูด (Verbal Language)

7. การสื่อสารโดยภาษากาย (Body Language)

8. การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Listening Skill)

9. เทคนิคสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้อื่น

10. เทคนิคเพื่อให้ผู้อื่นชื่นชอบ

11. เทคนิคการจูงใจผู้อื่น

12. กรณีศึกษาจากบุคคลชั้นนำ

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าฝึกอบรมมีความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และองค์กร

2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภายนอกที่ดีและการสื่อสารที่ดี

3. สามารถสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันได้ดี

4. ทำให้การทำงานเป็นทีมบรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่นและมีความสุข

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921