หลักสูตร ทักษะการสื่อสารและการเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ – Collaboration and Team work

ความสําคัญของหลักสูตร
  หัวหน้างานเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการบริหารงานและบริหารลูกทีมในหน่วยงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานการทํางานที่กําหนดไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงาน
รวมถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการ ซึ่งจะนําไปสู่การสร้ างความพึงพอใจให้เกิดขึ ้นกับลูกค้าต่อไปได้ใน
ที่สุด
  ดังนั ้น หากองค์กรสามารถสร้ างและพัฒนาให้ หัวหน้ างานมีคุณสมบัติสําคัญที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารทั ้งงานและบริหารคนในหน่วยงาน
รวมทั ้งมีทักษะการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถสร้ างความน่าเชื่อถือและสร้างแรงจูงจูง
ใจในการทํางานให้กับลูกทีม จะช่วยผลักดันให้ผลงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั ้งไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์


1. เพื่อพัฒนาหัวหน้างาน ให้มีพื ้นฐานในการนําหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนําพา
ทีมงาน หรือนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จได้อย่างยั่งยืน
2. เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถแสดงภาวะผู้นําได้เหมาะสม
กับสถานการณ์ต่างๆเพื่อนําทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้
3. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ก่อนก้าวเข้าสู่ตําแหน่งงานระดับที่สูงขึ ้นต่อไปในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้จัดการ – หัวหน้างาน – พนักงานที่เตรียมจะเข้ารับตําแหน่งระดับหัวหน้างานในอนาคต

 

รายละเอียดหัวข้อฝึกอบรม

การออกแบบหลักสูตรพัฒนาหัวหน้างานเกิดจากการศึกษาความต้องการจําเป็นในการพัฒนา
บุคลากรกลุ่มนี ้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้นําและองค์กรในอนาคต
จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวนําเสนอ (Expertist Solution) หลักสูตรให้มีสาระสําคัญครอบคลุมเรื่องหลักๆที่
จําเป็นต่อการบริหารงานของหัวหน้างานยุคใหม่ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี