หลักสูตร บทบาทหัวหน้างานเพื่อการบริหารคน – HR Skills for Line Managers

ปีเตอร์ ดรั๊กเกอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการชื่อดังระดับโลกได้กล่าวประโยคที่อยู่ในใจคนทำงานไว้ว่า “พนักงานเข้าทำงานเพราะองค์กร แต่จากไปเพราะหัวหน้า” (People join organization but leave their bosses) การสร้างความตระหนักถึงบทบาท และทักษะในการบริหารจัดการดูแลพนักงานในสังกัด ให้กับหัวหน้างาน ที่เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่สุด   จึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังคำกล่าวที่ว่า “หัวหน้างานก็คือผู้จัดการฝ่ายบุคคลของพนักงาน” (Line Manager is a HR Manager)

หลักสูตรนี้จะช่วยให้หัวหน้างาน มีความรู้ และทักษะในการดูแลลูกน้อง เพื่อสร้างการยอมรับนับถือ   อันจะนำมาซึ่งสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน ส่งผลต่อการสร้างความผูกพันเพื่อรักษา และพัฒนาพนักงาน เพื่อให้การบริหารงานภายในบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ผลที่จะได้รับ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถ

 • ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารและพัฒนาบุคลากรในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
 • ระบุขอบเขตหน้าที่ และกำหนดแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสรรหา รักษา และพัฒนาพนักงาน
 • นำเทคนิคและเครื่องมือการบริหารบุคลากรไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรในหน่วยงานของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ฝึกฝนทักษะการบริหารจัดการงานและ คนได้อย่างเหมาะสม

 

เนิ้อหาหลักสูตร

 • บทบาทของหัวหน้างานในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • การบริหารอัตรากำลัง ตามแผนธุรกิจ
 • การสรรหา คัดเลือกและสัมภาษณ์ : ข้อมูลตลาดแรงงาน และการสรรหาแรงงานในปัจจุบัน
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน เพื่อการรักษาจูงใจ
 • เทคนิคการชมเพื่อรักษาแรงจูงใจ และเทคนิคการตำหนิอย่างสร้างสรรค์
 • การให้คำแนะนำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชา
 • การประเมินผลงาน ในฐานะเครื่องมือในการพัฒนาพนักงาน และบริหารผลงานขององค์กร
 • การบริหารวินัยการทำงานเพื่อแรงงานสัมพันธ์

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร คลิก HR Skills for line managers

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921