หลักสูตร เทคนิคการสอนงานอย่างมีออาชีพ – Coaching Techniques

Coaching Techniques
เทคนิคการสอนงานอย่างมีออาชีพ

       Center for (reative Leadership ได้ทำงานวิจัยร่วมกับ Morgan McCall. Michael M. Lombardo และ Robert A. Eichinger โดยได้สำรวจกับผู้บริหารทั่วโลก ผลการวิจัยพบกฎสำคัญของการเรียนรู้ของคนและได้สร้างเป็นกฎ า0 – 2. – 10 M.de ที่พบว่าการเรียนรู้ส่วนใหญ่ า0% มาจากประสบการณ์ (experience) ในการทำงานในที่ทำงาน รองลงมา 20% มาจากการมีปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้จาก (intera ction) กับผู้อื่น และส่วนสุดท้าย 10% มาจากการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม (education c training) ตามปกติ จากกฎถังกล่าว พบว่า แหล่งในการพัฒนาคนที่สำคัญ

 

อยู่ที่หัวหน้างานที่จะสอนงานให้ทีมงานสามารถทำงานได้อย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพหลักสูตรนี้จะช่วยให้หัวหน้างานหรือผู้สอนงานทุกคน มีความรู้ และมีจิตวิทยาการสอนุงาน มีแนวทางในการเตรียมการสอนงานอย่างเป็นระบบและฝึกการสอนงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ทีมงานสามารถทำงานได้ตามที่หน่วยงานคาดหวัง และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร

วิธีการ

ㆍ การบรรยาย

ㆍGroup Coaching: การใช้คำถามกระตุ้นพื่อให้ผู้ข้าอบรมเห็นประโยชน์
     ของบทบาท
     หัวหน้างานในฐานะ People Manager

ตัวอย่าง และกรณีศึกษา (Case Study)

ㆍสื่อวีดิทัศน์ (Cip Video]

ㆍการระถมสมอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ㆍสรุป และ ถาม – ตอบคำถาม

ความรู้ / ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ㆍตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการสอนงานในฐานะหัวหน้า
     หน่วยงานหรือผู้
     สอนงาน

ㆍนำเทคนิคและเครื่องมือการสอนงานไปฝึกฝน เพื่อเพิ่มทักษะการสอนงาน
    อย่างมืออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาเวลา
09.00 – 10.30 น. ㆍ หน้าที่และคุณสมบัติสำคัญของ “ครู” ผู้สอนงาน
ㆍ จิตวิทยาการสอนงาน
ㆍWorkshop: การฝึกการช้จิตวิทยาในการสอนงาน
Break: 10.30 – 10.45 น. Break
10.45 – 12.00 น.ㆍ การวิเคราะห์งานเพื่อการสอนงาน
ㆍWorkshop: การวิเคราะห์งานเพื่อการสอนงาน
12.00 – 13.00 น. Lunch
13.00 – 14.30 น.ㆍการเขียนวัตถุประสงค์การสอนงานเชิงพฤติกรรม
ㆍ แนวทางการวัดและประเมินผลการสอนงาน
ㆍWorkshop: การเขียนวัตถุประสงค์และการประเมินผลการสอนงาน
14.30-14.45 น.Break
14.45 น. – 16.00 น.ㆍ เทคนิคหลักในการสอนงานอย่างเป็นระบบที่ปรับใช้ได้ทุกสภาพการณ์
ㆍWorkshop: บทฝึกการสอนงานอย่างเป็นระบบ
ㆍบทสรุปการเรียนรู้

เหมาะกับใคร

  1. หัวหน้างาน
  2. ผู้จัดการ

รูปแบบการอบรมสัมมนา

  1. บรรยาย
  2. กรณีศึกษา
  3. Workshop

ระยะเวลาของหลักสูตร

1 วัน

องค์กรที่เคยได้รับบริการที่ปรึกษา
ในการสร้างมาตรฐานบริการ