หลักสูตร เปิดมุมมองใหม่สู่ใจบริการ – Service Mind : Change Attitude, Change Behavior, Change Action

ในยุคปัจจุบัน ชัยชนะของธุรกิจไปตัดสินกันที่การบริการ เพราะผลิตภัณฑ์ หรือ สินค้าทุกอย่าง ทำให้เหมือนกันได้เพียงแค่ชั่วข้ามคืน แต่การบริการนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่มีที่ใดลอกเลียนแบบกันได้ ในการเสริมสร้าง และพัฒนาทัศนคติของผู้ให้บริการเพื่อให้มีใจบริการ (Service Mind) นั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด และถือเป็นพื้นฐานของธุรกิจ

หลักสูตรนี้ ได้ถูกออกแบบมาจากการวิจัย และประสบการณ์ของคณะผู้ออกแบบหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริการ อย่างยาวนาน เพื่อให้ผู้เรียนรู้ได้พัฒนาความคิด มุมมอง และจิตใจ ให้พร้อมต่อการบริการลูกค้าได้อย่างแท้จริง  ด้วยการปรับทัศนคติ ปรับพฤติกรรม ปรับการปฏิบัติ อย่างเห็นผลในการนำไปสู่การปฏิบัติงานจริง Service Mind : Change Attitude, Change Behavior and Change Action

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการบริการลูกค้า ด้วยมุมมองเชิงบวกในการบริการที่ดี

2. เพื่อสามารถนำเอามุมมองที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

เนื้อหาหลักสูตร

Change Attitude

– ทำไมถึงต้องมีบริการที่เป็นเลิศ

– Service Mind คืออะไร และมีประโยชน์อะไรกับฉัน

– เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน

Change Behavior

– การส่งมอบบริการแบบมืออาชีพ

– 10 วลี ทรงพลัง ศาสตร์และศิลป์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

– 5 พฤติกรรม ที่สำคัญที่สุดในการบริการลูกค้า

Change Action

– บริการจากนี้ไป จะประทับใจสุด…สุด

– หลักการการบริการเหนือความคาดหมาย

– การฝึกปฏิบัติ เพื่อส่งมอบบริการที่เหนือชั้น

ฯลฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและมีทัศนคติที่เปิดรับต่อการให้บริการได้ดียิ่งขึ้น

2. ผู้เข้าอบรมมองเห็นและให้ความสำคัญกับการบริการได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

3. ผู้เข้าอบรมมีพฤติกรรมและการแสดงออกต่อผู้รับบริการและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

4. ผู้เข้าอบรมมีทักษะและเทคนิคในการให้บริการได้อย่างมืออาชีพในสถานการณ์ต่างๆ