หลักสูตร เพิ่มศักยภาพเปิดโลกแห่งมุมมองความคิดเชิงบวก – Positive Thinking

บุคลากรที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ยุคนี้จำเป็นที่จะต้องมี วิธีการคิดเชิงบวก ความคิดอย่างผู้ชนะ

  การปรับเปลี่ยนมุมมองที่จับจ้องแต่ปัญหา ให้เป็นการมองโลกในแง่ดีหรือความคิดบวก จะช่วยสร้างมุมมองที่นำไปสู่ การพัฒนา และความสำเร็จในที่สุด หลักสูตรนี้ จะช่วยให้บุคลากรของคุณ มีมุมมองความคิดที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ เสริมด้วยการสื่อสารในแง่บวกที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในการมุ่งสู่ความสำเร็จให้กับทีมงาน  

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้มีทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

2.  ทำให้มีความสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองด้านบวก เพื่อให้เกิดผลดี ต่อการทำงานของตนเองและ องค์กร

3.  สามารถเลือกใช้ทัศนคติที่ถูกต้องในการจัดการกับอุปสรรค ปัญหา

4.  เพื่อส่งเสริมมีแรงบันดาลใจ มีแผนที่ชีวิตที่ชัดเจน เกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

5. เพื่อแนะแนวทางการเป็นผู้มีความสุขในการใช้ชีวิตส่วนตัว ครอบครัวและ การทำงานชีวิตก้าวไปอย่างรุ่งโรจน์

 

เนื้อหาหลักสูตร

 • เปิดมุมมองความคิดเชิงบวก
 • ประโยชน์ที่ได้รับจากการคิดเชิงบวก
 • ตัวอย่างกรณีศึกษา บุคคลและองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้วยการคิดบวก
 • ทำอย่างไรเราถึงคิดบวก
 • เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน
 • การคิดบวกกับเพื่อนร่วมงาน
 • การคิดบวกกับงาน
 • การคิดบวกกับองค์กร
 • การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยพลังความคิดบวก
 • การสื่อสารทางบวกเพื่อสร้างบรรยากาศสู่ความสำเร็จร่วมกันในทีม
 • กระบวนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ ให้เกิดแนวคิดเชิงบวก
 • การบรรยาย และยกตัวอย่าง
 • ฝึกปฏิบัติ พร้อมวิทยากรให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาการนำเสนอ
 • กิจกรรมการเรียนรู้ (Methods) เป็นรูปแบบ Work shop / Case Study
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด คลิก Positive-Thinking
ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม  ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921