หลักสูตร NPS Net Promoter Score for Customer Engagement

การสร้างความผูกพันระยะยาวกับลูกค้า (Customer Engagement) เป็นกลยุทธที่องค์กรชั้นนํา นําไปใช้

 ปฏิบัติโดยมีการวัดผลที่สําคัญคือค่า NPS (Net Promoter Score) ซึ่งการทําให้ประสบความสําเร็จนั้น

จําเป็นต้องมีการเข้าใจถึงรูปแบบการวัดและประเมินค่า NPS รวมทั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการเสริมให้เกิดค่า NPS ที่สูงขึ้นอย่างยั่งยืน

หัวข้อเรียนรู้

 – การสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement)

 – เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า

 – CRM กับการบริหารแนวแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจ

 – การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเชิงคุณค้าธุรกิจ

 – การสร้างความภักดีของลูกค้า

 – การวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

 – การสร้างความประทับใจเพื่อความภักดีในตราสินค้า

 – และการสร้างความสัมพันธ์

 – การปฏิบัติทุกจุดสัมผัสลูกค้ามีผลต่อ CRM

 – ตัวชี้วัดในด้านความผูกพันของลูกค้า

 – ประโยชน์ของความผูกพันของลูกค้า

 – Net promoter score(NPS)

 – การวัดค่า NPS ในธุรกิจ

 – กรณีศึกษา

 – บทบาทของเราต่การสร้าง NPS

 – Workshop : NPS

 – เครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง NPS

 – หลักการ CEM และวิธีการสร้าง CEM

 – ประเภทของ CEM (General service, Branded experience,Themed experience)

 – กําหนดช่วงประสบการณ์ของลูกค้าเป้าหมาย

 – การหาความต้องการของลูกค้า

 – และออกแบบประสบการณ์ที่ส่งมอบ ตัวอย่างการสร้าง CRM และ

 – CEM ชั้นน าระดับโลก

 – CEM Workshop

 – สรุปการเสริมสร้าง NPS ในองค์กร