หลักสููตรออนไลน์ การคิดเชิงออกแบบ – Design Thinking

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 : บทนำ
• ทำความรู้จักกับการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
• ความสำคัญของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
• ความแตกต่างของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) กับการคิดรูปแบบอื่น
• Mindsets ของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Mindsets)
• กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process)
บทที่ 2 : การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize)
• การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize) คืออะไร
• วัตถุประสงค์ของการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize)
• เราควร Empathize ใครและจำนวนเท่าไหร่
• เครื่องมือในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize)
บทที่ 3 : การระบุหรือการตีกรอบของปัญหา (Define)
• การระบุหรือการตีกรอบของปัญหา (Define) คืออะไร
• วัตถุประสงค์ของการระบุหรือการตีกรอบของปัญหา (Define)
• เครื่องมือในการระบุหรือการตีกรอบของปัญหา (Define)
บทที่ 4 : การระดมความคิด (Ideate)
• การระดมความคิด (Ideate) คืออะไร
• วัตถุประสงค์ของการระดมความคิด (Ideate)
• หลักการในการระดมสมองในทีม (Group Brainstorming)
• เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการระดมความคิด (Ideate)
บทที่ 5 : การสร้างต้นแบบและการทดสอบ (Prototype & Test)
• การสร้างต้นแบบและการทดสอบ (Prototype & Test) คืออะไร
• วัตถุประสงค์ของการสร้างต้นแบบและการทดสอบ (Prototype & Test)
• คุณลักษณะของต้นแบบที่ดี
• รูปแบบต่างๆ ของต้นแบบ
• ขั้นตอนในการสร้างต้นแบบและการทดสอบ (Prototype & Test)
• สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการทดสอบ
บทที่ 6 : การเล่าเรื่อง (Storytelling)
• หลักการสำคัญในการเล่าเรื่อง (Storytelling)

ติดต่อฝ่ายขาย โทร 091-730 – 8979 / 081-988 – 9979