High Performance Training Program (HPT Program) – การจัดอบรมอย่างมี ประสิทธิภาพสูง

High Performance 
Training Program (HPT Program)

การจัดอบรม อย่างมีประสิทธิภาพสูง

      ในหลายๆ องค์กรมักจะมีปัญหาว่าพนักงานอบรมไปแล้วแต่ไม่ได้นำความรู้ทักษะที่ได้เรียนมาใช้ในการทำงาน ประเด็นนี้เกิดได้จากหลายๆ สาเหตุ อาทิเช่น หลักสูตร/วิทยากร/รูปแบบการเรียนรู้ ไม่เหมาะสมไม่ตรงกับการทำงานจริง หรือ ทฤษฎีหลักการทางวิชาการไม่เหมือนกับรูปแบบการทำงาน หรือ ไม่มีกระบวนการใดๆ มาติดตามผล หลังจากจบการอบรม

ผลลัพธ์ที่ได้

  1. บุคคลที่ผ่าน HPT Program จะได้รับการเรียนรู้อย่างเป็นระบบจนสามารถมีศักยภาพการทำ งานที่สูงขึ้น ควบคู่ไปกับมีหลักการ/ทฤษฎี /กรณีศึกษาในระดับสากล
  2. บุคลากรที่ผ่าน HPT Program สามารถพัฒนางานดำ เนินงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
  3. ฝ่ายฝึกอบรมมีโอกาสสร้างในการจะยกระดับ/พัฒนาบุคลากรที่เห็นผลจริง

สถาบัน IMRESSION

คำนึงถึงประเด็นที่องค์กรได้พบปัญหาเหล่านี้จึงได้มีการออกแบบกระบวนการและขั้นตอนแบบครบถ้วนการจัดอบรมอย่างมีประสิทธิภาพสูง ในการสร้างกระบวนการให้คำปรึกษา / วางแผน / ฝึกอบรม / ติดตามประเมินผล ตลอดจนนำผลประเมิน มาจัดทำรายงานเพื่อสรุปกระบวนการและผลลัพธ์ที่ได้ทั้งหมดจากการจัดทำและคัดสรรมาเป็นอย่างดีโดยประเมินแล้วว่าการสร้างกระบวนการจำเป็นต้องมีทั้ง 7 ขั้นตอนเพื่อให้ครบองค์ประกอบการดำเนินงานที่จะทำให้การจัดการอบรมจะไม่จบแค่การเรียนรู้ในห้องอบรม

ตัวอย่างการจัดอบรมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้จัดการ
HIGH PERFORMANCE TRAINING PROGRAM FOR MANAGER

  1. ที่ปรึกษาออกแบบ Program หลักสูตร/หัวข้อ/รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น หลักสูตรภาวะผู้นำสำหรับผู้จัดการ /หลักสูตรเทคนิคการโค้ชผลงาน
  2. ผู้จัดการเข้าเรียนผ่าน www.imp-online.com ในเวลาที่ตนเองสะดวกพร้อมทำแบบทดสอบออนไลน์ และรับ E-Certificate
  3. เข้าอบรมกับวิทยากรแบบ Classroom หรือ online พร้อมนำปัญหาในหัวข้อที่ได้เรียนรู้/ปัญหาในการทำงานมาถกแถลงกับวิทยากร
  4. จัดทำ Workshop เพื่อแก้ปัญหาวิเคราะห์งานตามหัวข้อที่อยู่ในหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมนำผลลัพธ์จาก Workshop ไปใช้ในการทำงานจริง
  5. ที่ปรึกษาติดตามผลการทำงานจริงกับผู้จัดการพร้อมให้ข้อคิดเห็น/คำปรึกษาในการดำเนินงาน
  6. ที่ปรึกษาสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้นำไปสู่การปฏิบัติงานและการพัฒนาองค์กร
  7. ที่ปรึกษาจัดทำรายงานผลการเรียนรู้และการประเมินรายบุคคลพร้อมข้อเสนอแนะแจ้งกับผู้จัดการทุกคนเป็นรายบุคคลจนครบทุกคนและนำเสนอภาพรวมแก่ผู้บริหาร

HIGH PERFORMANCE TRAINING PROGRAM (HPT PROGRAM)