E-learning

สถาบัน IMPRESSION มีบริการ E – learning ให้แก่องค์กร/บุคลากร อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยี ขั้นสูง และวิทยากรชั้นนำ (ดาวน์โหลดเอกสาร) พร้อมระบบการเรียนรู้ผ่าน VDO ผ่านระบบ Interactive Learning

(ชมหลักสูตรออนไลน์) ระบบการลงทะเบียนรายบุคคล ระบบบันทึกเวลาการเรียน ระบบประเมินผล การจัดทำรายงานผล และการออกใบ Certificate ด้วย 6 บริการดังนี้

Play Video