หลักสูตร Module 7 การสร้างทีมงานเพื่องานบริการอย่างเหนือชั้น – Service Team Intelligence

เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึง การให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก โดยการพัฒนาทีมงานให้ได้รู้จัก และเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาเสริมสร้างทีมงานให้พร้อมต่อการให้บริการของทั้งทีมสาเหตุจากความผิดพลาดขององค์กร หรือจากลูกค้าเอง

วัตถุประสงค์

 
1. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของบุคลกรในองค์กร ให้มีการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งการทำงานเป็นทีม
2. เพื่อเป็นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันของบุคลกร ในสถานการณ์ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้  การทำกิจกรรม และการปฏิบัติภารกิจต่างๆ
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากร และนำไปสู่การพัฒนาทีมงาน ที่แข็งแกร่ง เป็นพลังให้กับองค์กร ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

  • กิจกรรม “Ice Breaking and Energizing” หลอมละลายให้เป็นหนึ่งเดียวพร้อมๆ กับการกระตุ้นการสร้างพลังของทีมงาน
  • กิจกรรม “Flagship” พลังทีมสร้างสรรค์เพื่อเอกลักษณ์ และความเป็นหนึ่งเดียวของทีมงาน
  • กิจกรรม “Customer Journey
  • กิจกรรมที่สะท้อนถึงการร่วมมือกันสร้างสรรบริการลูกค้า
  • ฯลฯ
  หลักการ :  การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ด้วยการสังเกต และใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อย หรือสภาพแวดล้อมในสถานการณ์หนึ่งๆ
ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921