หลักสูตร Professional Competency Skill

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพการทำงานตามสายงานอย่างมืออาชีพ

โปรแกรม นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวางแผนและจัดการให้องค์กรมีพนักงานที่มีความรู้ความ สามารถ เพื่อรับผิดชอบงานแต่ละด้าน แต่ละระดับความรับผิดชอบในกลุ่มอาชีพที่องค์กรกำหนดให้มีขึ้นตามความจำเป็น ของการดำเนินการ รวมทั้งวิธีพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ซึ่งกลไกหลักที่สำคัญคือ การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้ความรู้ความสามารถเป็นหลักในการบริหาร (Competency Based)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการพัฒนาให้พนักงานพร้อมสำหรับธุรกิจ และการเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด

2. เพื่อพิจารณาศักยภาพ ความก้าวหน้าของพนักงานที่จะเติบโตและรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นและความต้องการของธุรกิจ

ดังนั้น การพัฒนาพนักงานให้มี Competency Skill ตามที่องค์กรต้องการจึงเป็นสิ่งสำคัญและเร่งด่วน สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลในวันนี้ซึ่งจะแบ่งตามประเภทของสายงาน ดังนี้

 

1. Professional Contact Center Program เรียน 5 หลักสูตร จำนวน 6 วัน}

“Contact Center” เปรียบเสมือนหน้าต่างขององค์กรที่ลูกค้าสามารถเข้าหาได้ง่ายที่สุดด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับบริการในสิ่งที่ต้องการและประทับใจในการให้บริการนั้นๆองค์กรจึงต้องหากลยุทธ์และสร้างสรรค์ระบบการให้บริการของ“Contact Center” ให้มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่ง

เนื้อหาหลักสูตร

– หลักสูตร 1 Systematic Problem solving & Decision making (2วัน)

– หลักสูตร 2 Customer Centric (1วัน)

– หลักสูตร 3 Service Mind in action (1วัน)

– หลักสูตร 4 Customer Complaint Handling & Service Recovery (1วัน)

– หลักสูตร 5 Service Quality for Contact Center (1วัน)

วิธีการอบรม

การนำเสนอแบบผสมผสานสิบเนื่องกันไป โดยให้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เป็นหลักนั้นค่อยๆ ซึมซับ เกิดขึ้น การนำเสนอจะเน้นผู้เข้าอบรมเป็นหลักในกระบวนการเรียนรู้จัดในรูปแบบ Workshop ประกอบการบรรยาย โดยมีกิจกรรมสอดแทรกเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาให้ชัดเจน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การเปิดมุมมองใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในการให้บริการลูกค้าในยุคปัจจุบัน

2. ทักษะการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ และวิธีการเจรจากันในลักษณะที่ทั้งกล้าแสดงความคิดเห็นและแนวการตั้งคำถาม ขณะเดียวกันก็มีการใส่ใจการให้บริการลูกค้าในลักษณะที่สมดุล เหมาะสม

3. การคิดในเชิงระบบเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีหลักการ

คุณสมบัติพนักงาน : Contact Center

ระยะเวลาในการอบรม : 6 วัน

 

2. Professional Customer Service Program เรียน 4 หลักสูตร จำนวน 4 วัน}

เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึงการวางโครงสร้างการบริหารการบริการลูกค้าอย่างเป็นระบบมีกลยุทธ์การบริการและการดำเนินการในทิศทางเดียวกันเพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

– หลักสูตร 1 Service Mind in action & Customer Centric (1วัน)

– หลักสูตร 2 Personality Plus (พัฒนาบุคลิกภาพ) Full Course (1วัน)

– หลักสูตร 3 Communication & Presentation Excellence (1วัน)

– หลักสูตร 4 Customer Complaint Handling & Service Recovery (1วัน)

วิธีการอบรม

1. บรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าสัมมนาด้วยกันและกับวิทยากร

2. มีกิจกรรม Workshop, Case Study ต่างๆ เพื่อระดมสมองและนำเสนอ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เข้าใจและเห็นความสำคัญของการบริการที่เป็นปัจจัยหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร

2. สามารถรับมือกับสถานการณ์เมื่อลูกค้า Complaint และสามารถเข้าใจ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

3. มีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสำหรับงานที่ต้องให้บริการลูกค้าโดยตรง

4. สามารถฟัง เข้าใจ และตอบสนองได้ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างเหนือชั้น

คุณสมบัติพนักงาน : Customer Service หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาในการอบรม : 4 วัน

 

3. Professional Manager Program เรียน 6 หลักสูตร จำนวน 6 วัน}

ภาวะผู้นำคือปัจจัยหนึ่งในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จเนื่องจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการอธิบาย ชักจูงให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงานขณะเดียวกันก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ดังนั้นผู้นำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทฤษฎีหลักการวิธีการเทคนิคการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานและองค์กรให้เจริญก้าวหน้า ผักดันให้หน่วยงานเป็นที่ยอมรับนับถือ สร้างความศรัทธามีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีต่อสังคม ซึ่งก็คือความสำเร็จขององค์กรนั่นเอง

เนื้อหาหลักสูตร

– หลักสูตร 1 Customer Service Excellence (1วัน)

– หลักสูตร 2 Service Mind in action & Customer Centric (1วัน)

– หลักสูตร 3 Personality Plus (พัฒนาบุคลิกภาพ) Full Course (1วัน)

– หลักสูตร 4 Communication & Presentation Excellence (1วัน)

– หลักสูตร 5 Customer Complaint Handling & Service Recovery (1วัน)

– หลักสูตร 6 Coaching and Counseling For Customer Service (1วัน)

วิธีการอบรม

1. บรรยายและเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าสัมมนาด้วยกันและกับวิทยากร

2. กิจกรรม Workshop, Case Study ต่างๆ เพื่อระดมสมอง และนำเสนอ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และเติมเต็มกับแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เชื่อมโยงภาพขององค์ความรู้ด้านต่างๆและนำไปปรับใช้ในองค์กรได้เป็นอย่างดี

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันจากการทำกิจกรรมภาวะผู้นำ (Leadership Activities) และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานจริงอย่างได้ผล

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสและเปลี่ยนประสบการณ์ (Knowledge Sharing) ซึ่งกันและกันในชั้นเรียน อันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี นำไปสู่การประสานงาน และสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติพนักงาน : ระดับผู้จัดการขึ้นไป

ระยะเวลาในการอบรม : 6 วัน

 

4. Professional Sale Program เรียน 6 หลักสูตร จำนวน 6 วัน}

ธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้น เนื่องด้วยสินค้าที่มีความหลากหลายภายใต้จุดเด่นของสินค้าที่ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก การรักษาลูกค้าให้เก่าให้คงไว้หรือการเพิ่มลูกค้าใหม่ จึงเป็นเรื่องที่ยากมีการขายตัดราคาเพื่อแย่งลูกค้า

ดังนั้นแต่ละธุรกิจจึงมีการสร้างกระบวนการใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อยึดฐานลูกค้าเอาไว้ อาทิ การจัดระบบการบริการลูกค้าให้เป็นมาตรฐาน การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมกลยุทธ์ทางการตลาด และเนื่องด้วยฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายซึ่งเป็นฝ่ายที่สัมผัสโดยตรงกับลูกค้า การพัฒนาบุคลากรในฝ่ายจึงเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาพนักงานในฝ่ายอื่นเลย โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะในด้านการขายและการบริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด สร้างความจงรักภักดีให้เกิดแก่ลูกค้าที่มีต่อองค์กร สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นสำคัญที่ควรจะปลูกฝังทักษะและความรู้ให้แก่พนักงานในฝ่ายขายและการตลาด

ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงถูกสร้างขึ้นให้เป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะช่วยสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างพนักงานกับลูกค้าเอาไว้และระหว่างพนักงานด้วยกัน รวมถึงการปลูกฝังให้พนักงานเกิดความรักในวิชาชีพ “การขาย” และทำงานขายด้วยใจรัก โดยใช้หลักการบริการสำหรับงานขาย

เนื้อหาหลักสูตร

– หลักสูตร 1 Service Mind in action & Customer Centric (1วัน)

– หลักสูตร 2 Personality Plus(พัฒนาบุคลิกภาพ)Full Course (1วัน)

– หลักสูตร 3 Communication & Presentation Excellence (1วัน)

– หลักสูตร 4 Customer Complaint Handling & Service Recovery (1วัน)

– หลักสูตร 5 เทคนิคการนำเสนอขายแบบมืออาชีพ (1วัน)

– หลักสูตร 6 การขายอย่างที่ปรึกษา Consultative Selling Training (1วัน)

วิธีการอบรม

1. บรรยายและเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าสัมมนาด้วยกันและกับวิทยากร

2. กิจกรรมWorkshop, Case Study ต่างๆ เพื่อระดมสมองและนำเสนอ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทักษะในการในการขายอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ตามทันในยุคปัจจุบัน

2. พนักงานได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ

3. พนักงานมีทักษะในการสื่อสาร และนำเสนอได้อย่างน่าสนใจ

4. รับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

คุณสมบัติ : พนักงานขาย

ระยะเวลาในการอบรม : 6 วัน

 

5. Professional Support Staff Program เรียน 3 หลักสูตร จำนวน 3 วัน}

เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึงการประสานงานโดยทั่วไปทั้งภายในและภายนอกองค์กร การดำเนินการในทิศทางเดียวกันเพื่อให้พร้อมต่อการพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

– หลักสูตร 1 Service Mind in Action & Customer Centric (1วัน)

– หลักสูตร 2 Personality Plus (พัฒนาบุคลิกภาพ) Full Course (1วัน)

– หลักสูตร 3 Communication & Presentation Excellence (1วัน)

วิธีการอบรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของทักษะการสื่อสารและเทคนิคการใช้การสื่อสารในการทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะในการสื่อสารและประสานงาน เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้จริง

3. ผู้เข้าอบรมเกิดความมั่นใจในการสื่อสารและประสานงานทั้งภายในและภายนอกมากขึ้น

คุณสมบัติ : พนักงานทั่วไป

ระยะเวลาในการอบรม : 3 วัน

 

6. Professional Technical Service Program เรียน 3 หลักสูตร จำนวน 3 วัน}

เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของหน่วยงาน Technical Service ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นโดยมีหลักพื้นฐาน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี และเพิ่มทักษะการสื่อสาร – ประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

– หลักสูตร 1 Service Mind in action & Customer Centric (1วัน)

– หลักสูตร 2 Personality Plus (พัฒนาบุคลิกภาพ) Full Course (1วัน)

– หลักสูตร 3 Communication & Presentation Excellence (1วัน)

วิธีการอบรม : บรรยาย และ Workshop

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. พนักงานได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพให้ดูมีความน่าเชื่อถือ

2. ได้เพิ่มพูนทักษะการสื่อสาร ประสานงาน ภายใน และ ภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ : พนักงาน Technical Service

ระยะเวลาในการอบรม : 3 วัน

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921