หลักสูตร Simulation Coaching & Training

เป็นการเรียนรู้โดยการจำลองเหตุการณ์การทำงานและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้จริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำการปฏิบัติหน้าที่/บริการลูกค้า เสมือนเป็นการจำลองเหตุการณ์จริง (Simulation) โดยวิทยากรจะมีข้อมูล Process การทำงานของหน่วยงานนั้นๆ และให้คำแนะนำ (Coaching) ตลอดการปฏิบัติ การจำลองเหตุการณ์เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้สมบูรณ์ที่สุด

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในบทบาทของหน้างานที่ต้องพัฒนาพนักงานให้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่พึงประสงค์ก่อนการมอบหมายให้พนักงานปฏิบัติ

3. เพื่อให้สามารถวางแผนในการชี้แนะ และเพิ่มทักษะในการชี้แนะให้พนักงานเกิดการยอมรับและปฏิบัติได้จริง

 

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921