หลักสูตร การบริหารการตลาด Marketing Management

ในการก้าวสู่องค์กรชั้นนำที่มียอดขายสูง ลูกค้ามีความผูกพันและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น กลยุทธ์การตลาด และการบริหารการตลาดจะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้

เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืนบุคลากรที่มีความสำคัญขององค์กร จึงควรมีความรู้พื้นฐาน เพื่อทำให้เกิดความรู้จักและเข้าใจในเรื่องการตลาด และลูกค้าให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้ จึงถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้ที่ทำงานด้านการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดมุมมองทางการตลาดอันจะไปประยุกต์ใช้ในงานจริงได้

วัสถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานในมุมมองของลูกค้าและการตลาด

2. เพื่อให้สามารถนำเอาความรู้ไปใช้ในงานได้จริง

เนื้อหาหลักสูตร

• ความเข้าใจในมุมมองของลูกค้า (Customer Understanding / Customer Requirement)

• หลักการการตลาด

• คำศัพท์ ที่สำคัญของการตลาด

• กรณีศึกษา การบริหารงานด้านการตลาดขององค์กรชั้นนำต่างๆ

• เครื่องมือทางการตลาด (IMC / CRM / CEM / Event Marketing)

• IMC / Marketing Plan / Positioning / Brand

• การบริหารการตลาด

• Workshop: การวิเคราะห์และกำหนดแผนการตลาด

• องค์ประกอบของการตลาด

• การเปิดมุมมองของลูกค้า (Customer Centric)

• CRM (Customer Relationship Management)

• Workshop: CRM

• Event Marketing

• Workshop: Marketing Idea

• บทสรุป เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้งาน

รูปแบบการอบรม 

– บรรยาย

– กรณีศึกษา

– Workshop

– ให้คำแนะนำโดยวิทยากร

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921